Офис столове

 Офис столове
 Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове Офис столове
Стока: 511 бр. офис столове /различни видове по приложен опис/
Количество: 511 бр.
Състояние: Нови; миризма на мухъл в резултат на повишена влага в контейнера
Местоположение: София
Краен срок: затворен

Направете оферта

Име:
Фирма:
Телефон:
Email:
Оферта:
Детайли:
Приемам Общите условия на Ведакс ЕООД
Желая да получавам известия за актуалните предложения и аукционите организирани от Ведакс

511 бр. офис столове /различни видове по приложен опис в downloads/

Офис столове различни видове – засегнати са от влага в различна степен при транспортирането им от Китай до България. Може да има следи от ръжда по някои метални елементи. Стоката се намира в закрит склад в София и се набират оферти за продажбата им на намалена цена. Минимална стойност на офертите: 2,500 лв /без ДДС/

Продава се цялото количество „както е, където е“ без гаранции. Отговорност на купувача е да провери количеството и състоянието на стоката при вдигането и от склада. Стоката може да бъде проверена и инспектирана преди да направите оферта. Стоката ще бъде продадена на купувача предложил най-висока цена. Върху оферирана цена се дължи ДДС. Продавачът си запазва правото да приеме или откаже всяка една оферта. Като правите оферта вие приемате Общите Условия на Ведакс ЕООД.

За допълнителна информация тел.+359 887 207 241 или пишете на info@vedax.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕДАКС EООД
 


1. Дефиниции

“Доставчик на услугата” означава доставчика на услугата, който работи по силата на тези условия. 
“Клиент” означава страната /физическо или юридическо лице/, по чието възлагане и/или от чието име „доставчикът на услугата” организира продажба на различни видове активи и/или извършва консултантски услуги и/или друга възложена му работа.
„Продавач” е страната /физическо или юридическо лице/, която предлага стоки за продажба
„Купувач” е страната /физическо или юридическо лице/, която наддава за и/или купува стоки обявени за продажба.
"Хонорар" означава хонорарът, който доставчикът на услугата изисква от клиента и/или от купувача и/или от продавача, включително и разходите на доставчика на услугата и хонорара и разходите на подизпълнители, ако такива се налага да бъдат ангажирани. 


2. Предмет

Доставчикът на услугата се задължава да изпълни възложената му работа изцяло в съответствие с настоящите условия. Като възлагате работа и/или продажбата на активи или наддавате за тях, вие приемате тези условия. Доставчикът на услугата си запазва правото да променя тези условия и само последната версия е валидна.


3. Възлагане на работата

Клиентът трябва да възложи в писмена форма работата, която иска да бъде изпълнена от Доставчика на услугата. От своя страна, Доставчикът на услугата следва да потвърди в писмена форма приемането на всички горни инструкции или на такава част от тях, каквато се ангажира да извърши във връзка с инструкциите на Клиента. След като Доставчикът на услугата и Клиентът договорят вида и обема на работата, която ще се извършва, всякакви последващи изменения и/ или допълнения на поръчката следва да бъдат съгласувани от двете страни в писмена форма.


4. Аукционни продажби

Стоките / активите се продават от името и за сметка на продавача.


4.1. Обявяване и публикуване на продуктите за продажба

Продавачът трябва да има правото да продава стоките, който предлага за продажба, без последните да са обременени с ограничени вещни права и да са свободни от тежести. Продавачът се съгласява да положи икономически обосновани усилия за да предостави на Доставчика на услугата вярна и точна информация за всеки продукт (включително относно количество и състояние) и е отговорен за информацията за продуктите обявени за продажба. Информацията за продуктите ще се публикува на интернет страницата на Доставчика на услугата от Доставчика на услугата. Доставчикът на услугата има правото да публикува продуктите и/или информация за тях на други интернет страници и да рекламира продуктите и аукционите, които организира във всички видове медии. Доставчикът на услугата си запазва правото да откаже публикуването на някои продукти по своя преценка.

Всякакви забрани за препродажба, разходи, изисквания за вдигането на стоките или специални условия, които се изискват от Продавача трябва да са ясно отразени в информацията с описанието на продукта предоставена от Продавача. Условията на всяка една продажба са изцяло между Купувача и Продавача и налагането и упражняването на каквито и да е рестрикции за препродажба е изцяло отговорност на Продавача и/или Купувача, както са се договорили.

Всички продукти се продават на база „както са, където са”, без каквито и да било гаранции, изрични или косвени, включително но не ограничени до косвени гаранции по отношение на годност за продажба или годност за използване с определена цел, освен ако в закон не е предвидено друго или не е изрично посочено в условията за продажба на конкретния продукт.


4.2. Ред и условия за наддаване от страна на Купувача и приемане на оферираната цена от страна на Продавача.

Доставчикът на услугата не участва в осъществяването на сделката между Купувача и Продавача. Доставчикът на услугата е нито агент, нито партньор или съдружник на Купувача или Продавача. Доставчикът на услугата не придобива право на собственост върху активите в нито един момент по време на сделката между Купувача и Продавача. Доставчикът на услугата няма контрол върху качеството, безопасността и законността на публикуваните за продажба активи / продукти, верността или точността на описанието на продукта, възможността / правото на продавача да продава и/или възможността / правото на купувача да купува активи / продукти. Всякакви бележки и данни в описанието на продукта са само за информация. Купувачите трябва да определят оферираната от тях цена в зависимост от състоянието на съответния продукт.

Стоките и активите обявени за продажба могат да бъдат инспектирани и проверени. Възможно е въпросните стоки и активи да са претърпяли инциденти. Съответно, те не могат да бъдат считани за нови. Стоките се продават в състоянието, в което са по времето, в което се сключи сделката. Доставчикът на услугата не носи отговорност за видими или скрити повреди и дефекти или за описанието на стоката. Описанието на стоката не предсавлява гаранция – това важи особено за размери, тегла, пълнота, произход и състояние.

Стоките / активите се купуват „както са”. Всички претенции и права на Купувача към Продавача поради недостатъци в качеството са изключени. Купувачът няма право на замяна, тъй като стоките обявени за продажба са уникални и по този начин без възможност за замяна.

Наддаванията трябва да бъдат предоставени на Доставчика на услугата навременно и писмено (по ел. поща, факс или в запечатан плик). Доставчикът на услугата не е отговорен за грешки, станали при предаването по електронна поща.

Веднъж подадена, предложената от Купувача цена е обвързваща и неотменяема оферта за закупуването на обявените за продажба стоки. Въпросната оферта губи валидност в момента, в който друг Купувач предложи по-висока цена. Наддаванията / офертите трябва да бъдат подадени в определното време за съответния търг. Доставчикът на услугата има правото да намалява или увеличава срока на търговете по своя преценка или да прекратява търговете и предоставянето на свързаните с тях услуги по всяко време и по всяка причина.

След преценка на подадените оферти, Купувачът печелещ търга ще бъде уведомен обичайно в рамките на 24 часа, но не по-късно от 5 работни дни от датата на затварянето на търга.

Стоките се продават на лотове, на Купувача предложил най-висока цена. Доставчикът на услугата си запазва правото да не възложи продажбата, ако най-високата предложена цена не отговори на ценовите очаквания на Продавача. Доставчикът на услугата също така има правото да не приеме или отхвърли всяка оферта по своя преценка. В случай на няколко оферти на една и съща цена, стоките ще бъдат продадени на един от потенциалните купувачи на базата на свободен избор. Доставчикът на услагата има правото да изтегли от продажба съответния лот или части от него по всяко време и по всякаква причина.

В края на аукциона / търга, Продавачът може да приеме оферираната цена предадена на Продавача от Доставчика на услугата. Ако Продавачът се съгласи да продаде стоките / активите на оферираната цена, Купувачът ще бъде надлежно известен от Доставчика на услугата, след което Продавачът и Купувачът се задължават по между си да осъществят покупко-продажбата.


5. Условия на плащане

Клиентът се задължава да заплати Хонорара и Разходите на Доставчика на услугата в сроковете съгласно тези Общи Условия, но при всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на издаване на съответната фактура, освен ако в писмена форма е уговорен друг начин на плащане.

Хонорарът на Доставчика на услугата за организирине на аукционна продажба ще бъде платен преди осъществяването на директен контакт между Купувача и Продавача освен ако не е уговорено друго.

При закъснение на плащането, Доставчикът на услугата има право на лихва, равна на 5% над LIBOR, който е в сила за периода на забавата.


6. Задължения и отговорности

(a) Клиент

Клиентът се задължава да предостави на Доставчика на услугата изчерпателни инструкции, които следва да му бъдат предадени своевременно с цел да се гарантира ефективното и ефикасно извършване на възложената работа.

Доставчикът на услугата не носи отговорност за последиците от закъснели, неизчерпателни, неадекватни, неточни или неясни инструкции. 

(б) Купувач и Продавач

При всяка сделка Купувачът и Продавачът трябва да определят, дали по съответната сделка се дължат ДДС, мита или други подобни данъци и такси налагани от съответните власти и да събират, рапортуват и превеждат съответните данъци и такси на данъчните, митнически или други власти. Доставчикът на услугата няма задължението да проверява или определя дали такива данъци, мита и такси са дължими и не е отговорен за събирането, превеждането или рапортуването на такива данъци, мита и такси във връзка с която и да е сделка.

Продавачът и Купувачът се съгласяват да спазват всички приложими закони и регулации (включително и тези отнасящи се за данъци) по отношение на покупко-продажбата на стоките обявени за продажба на сайта на Доставчика на услугата. Продавачите и Купувачите се съгласяват да не използват съдържанието на сайта на Доставчика на услугата за незаконни или неуместни дейности, включително за упражняване на натиск или подкупване, незаконно присвояване или копиране на съдържание на интернет страницата или продажба на фалшиви продукти.

Манипулации на цената от всякакъв вид са забранени, включително наддаване през вторичен и/или друг акаунт или чрез друго лице или чрез комуникация с други купувачи.

Освен ако не е договорено друго Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена не по-късно от 48 часа след, като е уведомен, че е спечелил търга. Ако купувачът не заплати оферираната цена в уговорения срок, той дължи неустойка в размер на 500лв и губи правото си да закупи продуктите, в който случай Продавачът има правото да продаде стоките на друг Купувач. В случай, че Купувачът не изпълни задълженията си същият ще бъде лишен от възможността да участва в други търгове организирани от Доставчика на услугата, докато не заплати наложената му неустойка. Купувачът неизпълнил задълженията си може да бъде обект и на други претенции, загуби или отговорности към Продавача.

Продавачът ще определи „дата за освобождаване” на стоките, която е датата до която Купувачът може да вдигне стоките или да поеме контрол над тях (напр. когато стоките се съхраняват в склад на трето лице).

Всички стоки, които не са били вдигнати 5 дни след датата на освобождаване ще се смятат за изоставени и след такъв 5 дневен период, Купувачът ще изгуби всички свои права по отношение на изоставените стоки и съответно заплтената за тях сума.

Ако продавачът не предостави стоките на разположение на Купувача до „датата на освобождаване”, Доставчикът на услагата ще уведоми и двете страни и ще положи усилия за да съдейства и осигури навременното освобождаване на стоките. Ако въпреки усилията на Доставчика на услугата Продавачът не изпълни своите задължения и не предостави стоките на разположение на Купувача в разумен срок, той дължи в пълен размер Хонарара на Доставчика на услугата, който би се получил при успешното реализиране на съответната сделка, както и неустойка в размер на 500 лв. В случай, че продавач не изпълни задълженията си, същият ще бъде лишен от възможността да участва в други търгове организирани от Доставчика на услугата, докато не заплати дължимите Хонорар и неустойка. Продавачът неизпълнил задълженията си може да бъде обект и на други претенции, загуби или отговорности към Купувача.

(в) Доставчикът на услугата

Доставчикът на услугата се задължава да извърши възложената му работа с грижата на добър търговец и със съответните умения и се задължава да предостави на Клиента отчет за свършената работа.

(г) Конфиденциалност

Доставчикът на услугата се задължава да не разкрива пред каквито и да е трети лица поверителна информация, предоставена му от Клиента, нито да позволява на такива трети лица достъп до тази информация, освен ако Клиентът не даде изричното си разрешение за това или в случаите, когато разкриването е разпоредено с акт на компетентния съд.


7. Ограничение на Отговорността

Отделно от ограничението по Клауза 8, Доставчикът на услугата няма да носи никаква отговорност пред Клиента, Продавача или Купувача за загуби, щети, обезщетения за забава или каквито и да е други разходи от какъвто и да е характер, независимо дали са преки или косвени и независимо как са възникнали, освен ако за същите се докаже, че са причинени единствено поради небрежност, груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика на услугата или някои от неговите служители или агенти или подизпълнители.

Ако Клиентът, Продавачът или Купувачът докаже, че загубите, щетите, обезщетенията за забава или каквито и да е други разходи са причинени поради небрежност, груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика на услугата, както е посочено по-горе, освен в случаите, когато тези загуби, щети, забава или каквито и да е други разходи са в резултат от лично действие или бездействие на Доставчика на услугата, извършени виновно или поради груба небрежност със съзнанието, че е вероятно да се причинят подобни загуби, щети, забава или каквито и да е други разходи, отговорността на Доставчика на услугата за всички евентуални инциденти във връзка със съответната поръчка или сделка, довели до предявяване на претенции, не може да превишава хонорара заплатен на Доставчика на услугата за съответната поръчка или сделка.

Доставчикът на услугата не носи отговорност за липси или повреди на оборудване, или други предмети, които са му били предоставени от или от името на Клиента при или по повод изпълнението на възложената му работа, независимо от това как са настъпили тези липси или повреди.

Доставчикът на услугата не носи отговорност и в никои случаи няма да е отговорен за каквито и да било вреди, загуби, повреди, пропуснати ползи или специални, косвени, произтичащи или наказателни щети, в резултат от или във връзка с достъпа и използването на интернет страницта на Доставчика на услугата от страна на Клиента, Продавача или Купувача или от свалянето на материали, данни или друго съдържание от нея.


8. Освобождаване от отговорност и възмездяване.

Отговорността на Доставчика на услугата е ограничена само и единствено до лимита, посочен в Клауза 7, като по силата на приемането /изрично или конклудентно/ на настоящите Общи условия Клиентът се задължава да освободи от отговорност и/или възмезди Доставчика на услугата и неговите служители, агенти и подизпълнители в случай на каквито и да е правни действия, съдебни производства, искове, претенции или отговорности, независимо от това как са предявени и на какво основание са те, които могат да бъдат предприети или повдигнати срещу тях, както и да възмезди всякакви разходи, загуби, щети и разноски (включително за правните и съдебни разходи и разноски, от които Доставчикът на услугата е изцяло освободен), които Доставчикът на услугата може да понесе (пряко или косвено) във връзка с предоставените услуги по силата на тези Общи Условия. 


9. Непреодолима сила

Нито Доставчикът на услугата, нито Клиентът, освен ако е уговорено друго в тези Общи Условия, няма да носят отговорност за загуби, щети, закъснения или неизпълнение на задълженията си, които са пряка последица от действието на природна сила, военни действия, запори по съдебни производства, карантинни ограничения, стачки, бойкот, локаут, бунтове, граждански безредици и арести или каквито и да е ограничения и забрани, наложени от монарси, управници, правителства или нации.


10. Право на Доставчика на услугата да има подизпълнители

Доставчикът на услугата има право да възлага на подизпълнители всяка една от услугите, възложени му по смисъла на тези Общи Условия, като Клиентът има право да прави обосновани възражения, в случай, че не желае това. Независимо от превъзлагането на работа на такива подизпълнители, Доставчикът на услугата остава изцяло отговорен за надлежното изпълнение на задълженията си по тези Общи Условия.


11. Давност

Всякакви искове, предявени от Клиента срещу Доставчика на услугата, ще се считат за погасени по давност ако не са предявени до изтичането на една година от датата на продоставяне на отчета по конкретната поръчка на Клиента.

Всякакви искове, предявени от Продавача или Купувача срещу Доставчика на услугата, ще се считат за погасени по давност ако не са предявени до изтичането на една година от датата на приключване на съответния търг.


12. Юрисдикция и право

За неуредените отношения между страните по тези Общи условия се прилагат законите на Република България и всички спорове, които биха могли да възникнат между тези страни се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища. В случаите, когато Доставчикът на услугата и Клиентът са лица под една и съща юрисдикция, споровете се отнасят за разрешаване пред съдилищата на тази съответна юрисдикция. 
Всички договорни правоотношения между Доставчика на услугата и Клиента по отношение на предоставените услуги попадат в приложното поле на тези Общи условия от момента, в който Доставчикът на услугата потвърди в писмена форма поръчката на Клиента, освен ако изрично и в писмена форма е уговорено друго. Потвърждението на Доставчика на услугата следва да се позовава на тези Общи условия в подходяща форма и да посочва изрично, че копие от тях на твърд носител може да бъде предоставено при поискване.